Glyfogan 480 SL

titulka

Účinná látka: 360 g/l glyphosate, čo zodpovedá 480 g/l izopropylamínovej soli glyfosátu

Systémový, neselektívny, herbicíd určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve, v lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.
Komplexná ochrana olejnín - prospekt
Výhody použitia

• široká registrácia
• príjem výhradne zelenými časťami rastlín
• v pôde nezanecháva žiadne rezíduá
• výborný ekotoxikologický profil

Pôsobenie
Glyfogan 480 SL je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Ničí všetky trváce a jednoročné rastliny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Príznakmi účinku je postupné vädnutie, žltnutie, nekrotizácia zasiahnutých rastlín počas 10 – 14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Najvyššiu herbicídnu účinnosť dosiahnete pri aplikácii 1-2 dni po daždi, kedy je narušená vosková vrstvička na listoch burín.

Odporučenia pre aplikáciu
Na buriny etapovite vzchádzajúce zo zásoby semien v pôde je potrebné postrek opakovať. Všeobecne platí zásada, že čím je menší použitý objem vody, tým vyššia je koncentrácia postrekovej kvapaliny a herbicídna účinnosť. Proti pupencu roľnému ošetrujte po nasadení kvetných pukov, proti turanu kanadskému a pichliaču roľnému je najvýhodnejšie ošetrovať v štádiu prízemnej ružice. Pri ostatných burinách aplikujte v plnom raste, pri výške burín 15–20 cm. V období s predpokladanými zrážkami, pridajte do postrekovej kvapaliny 0,25–0,5 l/ha Agrovitalu, ktorý zvýši odolnosť proti zmytiu dažďom a zníži úlet postreku..
Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v období, keď sa úplne objavia príznaky účinku, najskôr 10 - 14 dní po ošetrení.

Termíny aplikácie na ornej pôde

1, Aplikácia na porasty plodín určených na vyoranie
V prípade zlého prezimovania obilnín alebo repky aplikujte Glyfogan 480 SL čo najskôr na jar v dávke 2-3 l/ha, v prípade výskytu trvácich burín zvýšte dávku až na 5 l/ha. Prípravok nechajte účinkovať 7-10 dní a následne vykonajte minimálnu kultiváciu, alebo pri bezorebných technológiách priamo výsev náhradnej plodiny.

2, Aplikácia pred sejbou kultúrnej plodiny
Ak sa na pozemkoch pred sejbou kukurice, slnečnice, sóje, zemiakov, zeleniny aa pod. vyskytujú trváce buriny (pýr plazivý, pichliač roľný, mlieč roľný...), ktoré nie je možné likvidovať klasickou kultiváciou, aplikujte Glyfogan 480 SL 7-10 dní pred predpokladaným výsevom v dávke 3-5 l/ha. Hlavnou výhodou aplikácie je skutočnosť, že prípravok nepôsobí na semená, ani na klíčiace rastliny kultúrnych plodín.

3, Aplikácia pred vzídením kultúrnej plodiny
Pred vzídením kultúrnej plodiny (kukurica, slnečnica, zemiaky...) aplikujte Glyfogan 480 SL v dávke 1-2 l/ha na klíčiace buriny a v dávke 2-3 l/ha na prerastené buriny, ktoré neboli zničené pri predsejbovej príprave pôdy (púpava, hviezdica prostredná, reďkev ohnicová, rumany, ovos hluchý a pod.). Glyfogan 480 SL aplikujte najneskôr 2 dni pred predpokladaným vzídením kultúrnej plodiny. Tento spôsob sa často používa pri neskorších výsevoch zeleniny (koreninová paprika, uhorky, tekvica...), v ktorých zabezpečí vzchádzanie rastlín s minimálnym rizikom zaburinenia.

4, Aplikácia pred zberom kultúrnej plodiny
Ak v porastoch obilnín, slnečnice, hrachu, ľanu, sóje, repky ozimnej prerástli buriny, ktoré by sťažili alebo znemožnili zber (rumany, rumančeky v repke ozimnej a pod.) aplikujte Glyfogan 480 SL v dávke 3-4 l/ha v termíne 10-14 dní pred predpokladaným zberom. Väčšina trvácich burín má v čase dozrievania kultúrnej plodiny vytvorenú maximálnu listovú plochu, takže účinnosť ich ničenia pred zberom kultúrnej plodiny je najvyššia.

Účinnosť herbicídov v repke

5, Aplikácia na strnisko

Jeden z najrozšírenejších a najúčinnejších spôsobov aplikácie Glyfoganu 480 SL. Ihneď po zbere poľných plodín (najčastejšie obilnín, olejnín a zeleniny) odporúčame vykonať plytkú podmietku, ktorá zabezpečí vzchádzanie výmrvu a jednoročných burín. Ak nastanú po podmietke priaznivé vlhkostné a teplotné podmienky, už za 14-21 dní dochádza k vzídeniu výmrvu kultúrnej plodiny a k obrastaniu trvácich burín (pýr plazivý, pichliač roľOchrana a výživa viniča - prospektný, pupenec roľný a pod.). V tomto období intenzívneho rastu burín je herbicídny zásah Glyfoganom 480 SL najspoľahlivejší a likvidácia výmrvu má priaznivý vplyv na následné spracovanie pôdy a minimalizuje šírenie škodcov

6, Aplikácia v sadoch a viniciach
Aplikujte na vzídené buriny, tak aby neboli zasiahnuté listy stromov a viniča, 2-3 krát počas vegetácie v dávke 2-3 l/ha (pýr plazivý, pichliač roľný, turanec kanadský...). Pri výskyte pupenca roľného zvýšte dávku na 5-6 l/ha. Broskyne ošetrujte až v piatom roku po výsadbe!

7, Aplikácia v lesných škôlkach
Ošetrujte počas celého vegetačného obdobia smrekov, borovíc a pod., plošnou aplikáciou pred rašením alebo po vyzretí letorastov. Ihličnany s nevyzretými letorastami pri postreku chráňte krytmi.

8, Príprava pôdy pred zalesňovaním
Ošetrujte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra.
Ochrana a výživa ovocných sadov - prospekt
Termíny aplikácie na nepoľnohospodárskej pôde
Železnice, odvodňovacie a zavlažovacie kanále, krajnice vozoviek, nepoľnohospodárska pôda. Aplikujte počas celého vegetačného obdobia, najlepšie v čase plného rastu burín v dávke 3-6 l/ha. Vlhké a teplé počasie zvyšuje účinnosť herbicídneho zásahu.

Dávka vody: 100-200 l/ha

Balenie: 1 l, 5 l, 20 l, 200 l, 1 000 l

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka / ha OD Poznámka 
orná pôda, strnisko pýr plazivý a iné trváce buriny 3 lATmax. 200 l vody
2,5 l+ ( 5 kg ) (TM) síran amónny 
vinič, jadroviny, kôstkoviny turanec kanadský pýr plazivý pýr plazivý, pichliač roľný, mlieče2 lATmax. 200 l vody
2 – 2,5 l+ ( 0,5 )(TM) Galigan 240 EC, Goal 2 E 
3 l  
obilniny predzberová aplikácia pýr plazivý a iné trváce buriny 3 l 10 – 14  
repka ozimná, hrach, sója, peluška, slnečnica prerastené buriny 3 – 4 l 14uľahčenie zberu, len pozemná aplikácia
lúky a pasienky obnova TPP 3 – 6 l 21 
ľan - predzberová aplikácia pýr plazivý a iné trváce buriny 3 – 4 l 8 – 10  
repa cukrová a kŕmna zemiaky, jahody prerastené buriny 2 l (33 – 50 %) 30knôtový rám 
zavlažovacie a odvodňovacie kanály nežiaduca vegetácia 5 l AT  
nepoľnohospodárska pôda, železnice nežiaduca vegetácia 5 l AT  

Lesné hospodárstvo

Plodina Škodlivý činiteľ Dávka / ha OD Poznámka 
lesné škôlky, sadenice a staršie semenáčiky jednoročné a trváce buriny 1 – 2 l AT ošetrenie s krytmi, alebo po vyzretí letorastov 
lesné plochy, lesné škôlky (príprava pôdy) buriny a nežiaduce dreviny 2 – 4 l AT  
lesné neprodukčné plochyjednoročné a trváce buriny 2 – 5 l AT  

Na stiahnutie:

PočasieInformačné
servisy

Insekticídne ošetrenia obilnín na jeseň.
16.10.2014
Čo môžete urobiť pre porasty ozimných obilnín už na jeseň, neodkladajte na jar...
22.09.2014
Jesenné fungicídne a insekticídne ošetrenie porastov repky ozimnej – základ pre dobré prezimovanie
22.09.2014
Legato Plus - novinka v herbicídnej ochrane obilnín